algemenevoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN


 


1.

Behoudens andere schriftelijke overeenkomst tussen partijen zijn alle overeenkomsten, verkopen, leveringen en diensten tussen Finesa BVBA en de klant, onderworpen aan de voorwaarden hierna vermeld. De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan Finesa BVBA. De klant erkent kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en ze aanvaard te hebben alvorens zijn bestelling te plaatsen.


2.

Indien niet anders is vermeld, zijn de facturen contant betaalbaar op de zetel van de vennootschap.


3.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een interest van 15% per jaar vanaf de vervaldag. De interesten vervallen dag per dag. De door de cliënt verschuldigde rente wordt per jaar gekapitaliseerd. De bedragen die aan Finesa BVBA nog verschuldigd zijn, zullen overigens van rechtswege vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 75 Euro, en een maximum van 1750 Euro, voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor de toepassing van artikel 1244 B.W. Finesa BVBA behoudt zich het recht voor om, wanneer de klant in gebreke blijft om uitstaande vorderingen te voldoen, alle leveringen, dienstprestaties en verplichtingen t.o.v. de klant op te schorten tot wanneer alle rekeningen worden aangezuiverd. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee. De klant dient Finesa BVBA te vergoeden voor alle kosten die deze maakte om de onbetaalde factuur te innen.


De betaling zonder voorbehoud van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. De enkele afhaling of in ontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de verkochte goederen en hun goede staat.


4.

In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, belastingen, interesten, kosten en schadevergoeding. De voorschotten, die eventueel werden gestort, blijven toegekend ten titel van vergoeding. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf de levering.

De klant mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, het gehuurde of het verkochte maar nog niet volledig betaalde, materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden laten gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen, noch mag hij het bij de verkoop of de overdracht van zijn handelszaak betrekken.


5.

Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk opgegeven te worden en moeten binnen de 8 dagen na verkoop/factuurdatum per aangetekend schrijven aan Finesa BVBA toegezonden worden. De cliënt wordt geacht met de factuurgegevens en de levering in te stemmen bij gebrek aan protest binnen deze termijn.


6.

In geval van facturatie op naam van een rechtspersoon zijn de bestuurders samen met de rechtspersoon hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling.


7.

Offertes, in welke vorm ook opgesteld, binden ons gedurende een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de offertedatum. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij het begin van uitvoering. De leveringstermijnen worden slechts gegeven ten titel van inlichting. De klant kan zich daarop niet beroepen om schadevergoeding te bekomen. Vertraging in de levering kan het vernietigen van de bestelling niet rechtvaardigen. Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen, indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs.


8.

In geval van niet-betaling van de facturen op de overeengekomen vervaldag, kan Finesa BVBA onmiddellijk en van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden beschouwen. Finesa BVBA zal vanaf dat ogenblik gemachtigd zijn om het verkochte goed terug te halen bij de klant, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de herstelling van het geleden nadeel. Finesa BVBA is niet aansprakelijk voor de schade aan het goed veroorzaakt door de afbouw ervan. De kosten veroorzaakt door de afbouw zullen bovenop het samengetelde bedrag van de facturen worden aangerekend.


9.

Het feit dat Finesa BVBA een of andere clausule die in haar voordeel gestipuleerd werd in de huidige algemene voorwaarden, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om er zich op te beroepen.


10.

De fotocopies en mails door Finesa BVBA opgesteld tegen de klant hebben bewijskracht zoals originelen.


11.

In geval van slechte fabricage worden de goederen, bijgewerkt of vervangen naar keuze van Finesa BVBA, zonder dat door de koper aanspraak kan gemaakt worden op enige schadevergoeding. Finesa BVBA geeft geen garantie op de pasvorm van zadels, deze kan snel veranderen door invloed van externe factoren zoals, paard, ruiter, singel,enz.


12.

Wij zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door de klant of door derden ten gevolge van een gebrek aan de geleverde goederen en diensten, noch voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade naar aanleiding van of ingevolge de installatie van onze producten of het leveren van onze diensten. Voor zover niet anders bedongen, houden onze prestaties altijd een middelenverbintenis in.


13.

Een bestelling waarvan de uitvoering reeds begonnen is en welke daarna door de koper ingetrokken wordt, wordt voor het ganse bedrag in rekening gebracht.


14.

Zo Finesa BVBA voor beroep doet op een derde, doet de klant ten opzichte van Finesa BVBA afstand van elk verhaal en van alle rechten en vorderingen uit hoofde van de wanprestatie van de derde. Daartegenover staat dat Finesa BVBA aan de klant die dit aanvaardt, elk verhaal, alle rechten en vorderingen overdraagt die zij zou kunnen laten gelden wegens of met betrekking tot het materiaal of de werken en dit overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de derde en Finesa BVBA.


15.

Alle know-how en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten geleverd door Finesa BVBA blijven steeds toebehoren aan Finesa BVBA.


16.

Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de huidige verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle daarbij horende kosten zijn ten laste van de klant en contant betaalbaar.


17.

Annulering en wijziging van opleidingen.

 

17.1.

Annulering van uw inschrijving dient schriftelijk te geschieden.

17.2

U kunt uw inschrijving tot 1 maand voor aanvang van de opleiding annuleren en u ontvangt

80% terug van het betaalde opleidingsbedrag.

17.3.

Er vindt geen restitutie plaats van uw aanbetaling voor annulering die wij ontvangen binnen

1 maand voor inschrijving.

17.4.

Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.

17.5.

Finesa bvba behoudt zich het recht voor om ten aanzien van een opleiding organisatorische

en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

17.6.

Als een opleiding te weinig deelnemers of onvoorziene omstandigheden wordt geannuleerd ontvangt u het betaalde opleidingsbedrag terug.


18.

Op de overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.


19.

Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing, behalve indien hij verzocht zou hebben om er een vertaling van te bekomen.


Il y a la possibilité de demander une traduction en français.


It is possible to ask for a translation in English.


De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

 

FILIP MARTENS

Zadel(aan)passer

Paardenosteopaat

Zadelmaker


Get in Touch


Filip Martens

Heufkensstraat 41

9630 Zwalm België

Email: Info@passievoorpaarden.be

Phone: 0032 (0) 475 47 06 94

BE0809.632.175

Copyright @ Filip Martens